Regulamin dla Wystawców

§1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich wystawców (zwanych dalej „Wystawcami”) targi pod nazwą „WOW Fashion” (zwane dalej „Targami”), organizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez International Center of Events II spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Warszawie pod adresem przy ulicy Kazimierza Gierdziejewskiego 7/48, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000579925, REGON: 362709548, NIP: 5223040588 (zwaną dalej „Organizatorem”).
2. Regulamin jest integralną częścią umowy o uczestnictwo w Targach.
3. Wystawcy zobowiązani są także przestrzegać przepisów porządkowych i regulaminu obiektu, obowiązujących w miejscu odbywania się Targów.
4. W targach mogą uczestniczyć wyłącznie Wystawcy prezentujący ofertę zgodną z zakresem tematycznym Targów.
5. Opłata rejestracyjna oraz opłata za prąd w wysokości zawartej w Formularzu Zgłoszeniowym są obligatoryjnym i bezzwrotnym kosztem udziału w Targach.

§2. Zawarcie umowy o uczestnictwo w Targach
1. Umowa o uczestnictwo w Targach może być zawarta w formie pisemnej lub dokumentowej.
2. W celu zawarcia umowy, Wystawca składa oświadczenie woli o uczestnictwie w Targach, doręczając przedstawicielowi Organizatora osobiście, pocztą lub pocztą elektroniczną (skan) wypełniony formularz Zgłoszenia Uczestnictwa, podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wystawcy. Osoby podpisujące Zgłoszenie Uczestnictwa jednocześnie oświadczają i gwarantują, że są należycie umocowane do zawarcia umowy w imieniu Wystawcy. Składając Zgłoszenie Uczestnictwa Wystawca potwierdza zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu oraz Oferty Organizatora, które tym samym stanowią integralną część umowy o uczestnictwo w Targach.
3. Umowa o uczestnictwo w Targach, o treści wynikającej z: Oferty Organizatora, Zgłoszenia Uczestnictwa oraz niniejszego Regulaminu, zostaje zawarta z chwilą przesłania Organizatorowi przez Wystawcę Zgłoszenia Uczestnictwa, o ile Organizator nie prześle Wystawcy w formie pisemnej lub dokumentowej oświadczenia o przyjęciu Zgłoszenia Uczestnictwa. Organizator może nie przyjąć Zgłoszenia Uczestnictwa bez podania przyczyny - w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia pomiędzy Stronami jakiejkolwiek umowy.
4. Powyższa procedura zawarcia umowy dotyczy również zamawiania przez Wystawcę wszelkich dodatkowych usług, jakie Organizator oferuje w związku z organizacją Targów. Organizator może nie wykonać dodatkowych usług, zamówionych przez Wystawcę później niż 14 dni przed Targami lub wykonać je za wynagrodzeniem wyższym o 50% od stawek cennikowych lub ofertowych Organizatora.
5. Jeżeli pomimo zawarcia umowy o uczestnictwo w Targach, Wystawca opóźnia się z wykonaniem jakichkolwiek zobowiązań umownych na rzecz Organizatora, Organizator może wstrzymać się z wykonywaniem Umowy, w tym także odmówić Wystawcy udziału w Targach, a mimo to Strony uznają w takim wypadku, że Organizator należycie wywiązał się ze swoich zobowiązań umownych.

§3. Płatności
1. Kwoty, terminy i sposób płatności wszelkich zobowiązań pieniężnych Wystawcy na rzecz Organizatora określają Oferta Organizatora oraz Zgłoszenie Uczestnictwa.
2. Organizator w terminie ustawowym wystawi na rzecz Wystawcy odpowiednią fakturę VAT. Na życzenie Wystawcy Organizator przed dokonaniem płatności wystawi mu także fakturę pro forma.
3. W razie zwłoki Wystawcy z zapłatą którejkolwiek części wynagrodzenia Organizatorowi przysługiwać będą dodatkowo odsetki za zwłokę w wysokości maksymalnej wynikającej z obowiązujących norm prawnych, a jeśli w danym okresie brak będzie takich norm – w wysokości stanowiącej 10-krotność stopy inflacji ogłaszanej przez Główny Urząd Statystyczny za poprzedni miesiąc kalendarzowy, lecz nie niższej, niż 12% w stosunku rocznym.

§4. Przydział powierzchni wystawienniczej
1. Wystawca dokonuje wyboru powierzchni wystawienniczej w Zgłoszeniu Uczestnictwa.
2. Organizator przydziela powierzchnię wystawienniczą uwzględniając życzenia Wystawcy w miarę posiadanych możliwości i warunków organizacyjno-technicznych.
3. Wystawca uznaje, że wszystkie lokalizacje powierzchni wystawienniczej mają taką samą wartość, wobec czego Organizator ma prawo do jednostronnej zmiany lokalizacji powierzchni wystawienniczej, co nie stanowi zmiany umowy o uczestnictwo w Targach i nie rodzi po stronie Wystawcy jakichkolwiek roszczeń względem Organizatora.

§5. Podwystawcy
1. Wystawca ma prawo do podnajmowania całości lub części wynajętej powierzchni wystawienniczej innemu podmiotowi (Podwystawcy) jedynie za uprzednią, pisemną zgodą Organizatora i uiszczeniu dodatkowej opłaty rejestracyjnej w wysokości 500,00 zł oraz dodatkowej opłaty wystawienniczej w wysokości 1000,00 zł za każdego Podwystawcę.
2. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania swoich Pod Wystawców, jak za działania i zaniechania własne.
3. W przypadku podnajęcia przez Wystawcę całości lub części wynajętej powierzchni wystawienniczej bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora, Organizator może odmówić Podwystawcy prawa udziału w Targach. Jeżeli Organizator nie skorzysta z tego uprawnienia, wszelkie zobowiązania pieniężne Wystawcy względem Organizatora ulegają w takim wypadku podwyższeniu o 50% w stosunku do umówionych.

§6. Rezygnacja z udziału w Targach
1. Wystawca może odstąpić od umowy o uczestnictwo w Targach za zapłatą odstępnego w wysokości 70% całkowitego wynagrodzenia, jeżeli do odstąpienia doszło wcześniej niż 3 miesiące przed Targami, 85% wynagrodzenia, jeżeli do odstąpienia doszło po tym terminie, 100% wynagrodzenia jeżeli do odstąpienia doszło później niż 30 dni przed targami. Oświadczenie o odstąpieniu jest skuteczne tylko, jeżeli zostało złożone na piśmie jednocześnie lub po wpłacie odstępnego. W każdym innym przypadku Wystawca zobowiązany jest do uiszczenia Organizatorowi wszelkich należności wynikających z umowy o uczestnictwo w Targach, niezależnie od tego, czy w Targach faktycznie uczestniczył.

§7. Reklama
1. Wystawca ma prawo eksponować i reklamować swoje towary wyłącznie na przydzielonej powierzchni wystawienniczej i to pod warunkiem, że jego eksponaty nie zasłonią sąsiednich ekspozycji oraz nie zakłócają normalnego toku pracy innych Wystawców. Wystawca nie ma prawa używania urządzeń nagłaśniających, dodatkowego oświetlenia itp., które mogą zakłócić normalny tok pracy innych wystawców.
2. Umieszczanie reklam Wystawcy poza obrębem wykupionego stoiska za dodatkową opłatą jest możliwe tylko po uzgodnieniu tego z Organizatorem.
3. W zależności od rodzaju zamówionego pakietu i innych usług reklamowych, Wystawca i Podwystawca zobowiązani są do przekazania Organizatorowi swoich danych kontaktowych, treści ogłoszeń reklamowych oraz plików elektronicznych z grafiką, logotypami, znakami towarowymi i innymi materiałami podlegającymi publikacji przez Organizatora w związku z organizacją lub promocją Targów, najpóźniej 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia ich publikacji lub ekspozycji, pod rygorem zwolnienia Organizatora z obowiązku ich publikacji lub ekspozycji, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia także za te usługi.
4. Organizator może odmówić publikacji materiałów przekazanych mu przez Wystawcę w celu ich opublikowania w związku z organizacją Targów, jeżeli uzna, że materiały te naruszają słuszny interes Organizatora lub innych uczestników Targów, prawa osób trzecich, powszechnie obowiązujące normy prawne lub dobre obyczaje, a mimo to Strony uznają wówczas, że Organizator należycie wywiązał się z obowiązku ich publikacji.
5. Wyłącznie Wystawca ponosi odpowiedzialność za treść dostarczonych przez niego materiałów reklamowych, promocyjnych lub informacyjnych, które Organizator lub Wystawca opublikował w związku z organizacją lub promocją Targów. Tym samym Wystawca zobowiązany jest zwolnić Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich z tego tytułu.
6. Fotografowanie i filmowanie podczas trwania Targów wymaga uprzedniej pisemnej zgody Organizatora, a jeżeli dotyczy pojedynczych stoisk lub eksponatów - również pisemnej zgody uprawnionego Wystawcy.

§8. Odpowiedzialność
1. Organizator ponosi odpowiedzialność tylko za szkody wyrządzone Wystawcy lub innemu uczestnikowi Targów z winy umyślnej Organizatora lub osoby działającej w jego imieniu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy ruchome Wystawcy pozostawione na stoisku bez właściwego nadzoru.
3. Wystawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody wyrządzone Organizatorowi lub osobom trzecim przez Wystawcę lub osobę działającą w jego imieniu, albo reprezentującą jego prawa.
4. O zaistnieniu każdego zdarzenia, wywołującego szkodę lub grożącego jej wywołaniem, Wystawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Organizatora.
5. Organizator zaleca Wystawcy zawarcie stosownych umów ubezpieczeń majątkowych w zakresie ryzyk związanych z Targami oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udziałem w Targach.

§9. Projekt, zabudowa montaż i demontaż stoisk
1. Jeżeli Wystawca zamówił niezabudowaną powierzchnię wystawienniczą, zobowiązany jest we własnym zakresie zabudować stoisko zgodnie z wymogami Organizatora oraz administratora obiektu, w którym odbywają się Targi. Wystawca najpóźniej 30 dni przed datą otwarcia Targów może dodatkowo zamówić u Organizatora odpłatnie montaż stoiska w dniu poprzedzającym dzień montażowy.
2. W razie nieukończenia przez Wystawcę montażu stoiska przed otwarciem Targów, Wystawca zobowiązany będzie także zapłacić Organizatorowi karę umowną w wysokości 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych za każdą rozpoczętą godzinę montażu po otwarciu Targów.
3. Demontaż stoiska należy prowadzić w godzinach określonych w karcie Wystawcy w ostatnim dniu targów, w przypadku opóźnienia lub rozpoczęcia demontażu stoiska w trakcie trwania Targów Organizator może nałożyć karę na Wystawcę w wysokości 1.000 PLN za każdą rozpoczętą godzinę.
4. Koszt dostawy do stoiska energii elektrycznej na potrzeby i w zakresie związanym z organizacją Targów ponosi Organizator.
5. Jeżeli Wystawca zobowiązany jest zapewnić montaż stoiska we własnym zakresie (tj. nie zamówił tej usługi u Organizatora), zobowiązany jest przekazać Organizatorowi do zatwierdzenia najpóźniej 30 dni przed datą otwarcia Targów:
a) projekt zabudowy stoiska w 3 rzutach, z zaznaczeniem miejsc doprowadzenia mediów i Internetu oraz specyfikację materiałów wraz z wymaganymi atestami na stopień palności;
b) projekt instalacji elektrycznej na stoisku, sporządzony przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia;
c) dane firm, posiadających odpowiednie uprawnienia, które będą wykonywać zabudowę oraz instalacje stoiska,
d) maksymalna wysokość zabudowy stoiska na może przekraczać 2.4m.
6. Wystawca może rozpocząć prace montażowe lub demontażowe na stoisku dopiero po otrzymaniu stosownej zgody od przedstawiciela Organizatora, który może również zarządzić przerwanie prac, jeżeli uzna, że naruszają one Regulamin lub zagrażają porządkowi bezpieczeństwu osób lub mienia.
7. W czasie montażu i demontażu stoisk zabronione jest prowadzenie prac związanych z ze spawaniem, szlifowaniem, lub innych, powodujących zapylanie lub zagrożenie pożarowe.
8. Wystawca zobowiązany jest przez cały okres dysponowania powierzchnią wystawienniczą dbać o porządek na stoisku i w ciągach komunikacyjnych wokół stoiska.
9. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania odpowiednich prawnych i technicznych norm budowlano-montażowych, bhp, sanitarnych i przeciwpożarowych.
10. Montaż i demontaż stoisk mogą się odbywać wyłącznie w terminach wskazanych przez Organizatora.
11. Podczas montażu i demontażu, zabronione jest naruszanie konstrukcji lub powłok ścian, podłóg i innych elementów obiektu, w którym odbywają się targi.
12. Po zakończeniu Targów, w czasie wyznaczonym przez Organizatora na demontaż stoisk, Wystawca zobowiązany jest przywrócić udostępnioną mu powierzchnię wystawienniczą do stanu poprzedniego, pod rygorem zlecenia tych czynności przez Organizatora na koszt i ryzyko Wystawcy. W szczególności w razie pozostawienia na powierzchni wystawienniczej po zakończeniu demontażu taśmy mocującej lub kleju, Wystawca zobowiązany będzie zapłacić Organizatorowi za ich usunięcie dodatkowe wynagrodzenie w
wysokości 50,00 zł netto za każdy rozpoczęty metr bieżący pozostawionej taśmy lub kleju oraz 500,00 zł netto za każdy rozpoczęty metr kwadratowy zanieczyszczonej powierzchni w jakikolwiek inny sposób.

§10. Organizacja pracy na stoisku
1. Wystawca zobowiązany jest udostępniać stoisko dla zwiedzających w dniach i godzinach otwarcia Targów.
2. Jeżeli prezentacja na stoisku prowadzona jest z wykorzystaniem jakichkolwiek utworów chronionych prawem, Wystawca zobowiązany jest do uregulowania we własnym zakresie kwestii praw autorskich i pokrewnych do tych utworów. Tym samym Wystawca zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.
3. Dopuszczalna maksymalna głośność urządzeń multimedialnych zostanie określona w Karcie Wystawcy.
4. Wymiana lub uzupełnianie ekspozycji na stoisku oraz sprzątanie stoiska i jego otoczenia mogą się odbywać wyłącznie poza godzinami otwarcia Targów dla zwiedzających, chyba że jest to konieczne wskutek nieprzewidzianego zdarzenia.
5. Przedstawiciel Organizatora może nakazać Wystawcy natychmiastowe usunięcie ze stoiska elementów stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa osób lub mienia, naruszających dobre obyczaje, albo w inny sposób zakłócających przebieg Targów.
6. Wszelkie działania promocyjne Wystawcy mogą odbywać się wyłącznie w obrębie stoiska i nie mogą zakłócać przebiegu Targów oraz pracy innych wystawców.

§11. Przepisy porządkowe i organizacyjne
1. Wszyscy uczestnicy Targów zobowiązani są przestrzegać powszechnie obowiązujących norm prawnych, zasad BHP, ppoż i sanitarnych oraz niniejszego Regulaminu i innych aktów normatywnych, obowiązujących w miejscu odbywania się Targów.
2. Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania poleceń porządkowych, wydawanych przez przedstawiciela Organizatora.
3. Na terenie Targów obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, używania otwartego ognia oraz eksploatowania grzejnych urządzeń elektrycznych. Zabronione jest wnoszenie na teren Targów broni, amunicji, materiałów wybuchowych oraz substancji drażniących, silnie brudzących lub pożarowo niebezpiecznych.
4. Zabronione jest zastawianie dróg ewakuacyjnych oraz dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych.
5. Wystawca i osoby reprezentujące jego prawa zobowiązani są do noszenia w widocznym miejscu identyfikatorów wydanych przez Organizatora oraz do poddania się procedurom kontrolnym, prowadzonym w imieniu Organizatora przez upoważnione osoby.

§12. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące organizacji lub przebiegu Targów Wystawca może zgłaszać Organizatorowi tylko w formie pisemnej, niezwłocznie, nie później jednak, niż z chwilą zakończenia demontażu stoisk. Po upływie tego terminu ewentualne roszczenia Wystawcy wobec Organizatora z tego tytułu wygasają.

§13. Korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych 

Wystawca, który w ramach przygotowanej prezentacji swojej działalności będzie wykorzystywać i w ten sposób rozpowszechniać lub zwielokrotniać utwór stanowiący przedmiot chronionego prawa autorskiego w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2021.1062 z późniejszymi zmianami), obowiązany jest we własnym zakresie do uiszczenia z tego tytułu stosownych opłat do właściwej organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi uprawnionych do ich pobierania.
Opłatę tę, wystawca obowiązany jest uiścić przed datą rozpoczęcia Targów.
Organizator Targów zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Wystawcy, o okazanie dokumentów potwierdzających uiszczenie ww opłat.
W przypadku niedokonania stosownych opłat, w związku z wykorzystaniem i rozpowszechnianiem utworu prawa autorskiego, uznaje się że odpowiedzialność za niedopełnienie wynikającego z tego tytułu obowiązku, ponosi wyłącznie Wystawca.

§14. Postanowienia Końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub miejsca Targów albo ich odwołania. O zmianach tych Organizator poinformuje Wystawcę niezwłocznie. W przypadku odwołania Targów, Organizator zwróci Wystawcy wszystkie wpłacone zaliczki na poczet wynagrodzenia z tytułu udziału w Targach.
2. Wystawca wyraźnie potwierdza, że Organizator nie składał mu żadnych zapewnień, ani gwarancji dotyczących wyników ekonomicznych, jakie Wystawca osiągnie na skutek udziału w Targach i nie będzie miał z tego tytułu do Organizatora jakichkolwiek roszczeń.
3. Umowa o uczestnictwo w Targach podlega prawu polskiemu i zgodnie z tym prawem będzie interpretowana. Wszelkie spory pomiędzy Stronami wynikające z tej umowy, za wyjątkiem dochodzenia przez Organizatora roszczeń o zapłatę umówionych świadczeń pieniężnych, rozstrzygane będą przez Strony w pierwszej kolejności polubownie, poprzez podjęcie rokowań i zawezwanie od próby ugodowej w trybie art. 185 i nast. K.p.c., pod rygorem uznania za przedwczesne powództwa wytoczonego z pominięciem tych kroków, a dopiero w razie ich bezskuteczności spory te rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny. Sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z zawarciem, wykonaniem lub wygaśnięciem tej umowy jest Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie.
4. Targi mają charakter odpłatny. Wstęp jest możliwy wyłącznie za okazaniem ważnego biletu wstępu lub identyfikatora wydanego przez organizatora. Wstęp na teren wydarzenia osób niepełnoletnich możliwy jest tylko pod opieką osoby dorosłej, która ponosi wówczas całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo niepełnoletniego oraz wyrządzone przez niego szkody.
5. Wszystkie osoby uczestniczące w Targach zobowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników oraz podporządkowywać się poleceniom służb Organizatora.
6. Służby Organizator są uprawnione do odmowy wstępu na imprezę lub usunięcia z terenu imprezy osoby będącej pod widocznym wpływem alkoholu oraz środków odurzających, której zachowanie stwarza zagrożenie dla tej osoby lub innych uczestników.
7. Organizator może utrwalać przebieg imprezy, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz udostępniać zgromadzone w ten sposób materiały odpowiednim organom ścigania w przewidzianych prawem przypadkach, jak również wykorzystywać je w celach marketingowych, w tym zwłaszcza publikować na własnych stronach internetowych, portalach społecznościowych, prezentacjach, ofertach handlowych, materiałach reklamowych itp.
8. Targi mają charakter branżowy, wobec czego każdy uczestnik przy wstępie na teren Targów zostanie poproszony o pozostawienie wizytówki lub wypełnienie krótkiej ankiety zawierającej jego dane służbowe.

Zapewnienie bezpieczeństwa na targach organizowanych przez IC Events

TERENY WYSTAWIENNICZE

 • Dostosowanie nowego sposobu organizacji przestrzeni wystawienniczej poprzez poszerzenie ciągów komunikacyjnych pomiędzy stoiskami wystawienniczymi do szerokości 3 metrów.
 • Dostosowanie liczby uczestników do obowiązujących przepisów.
 • Wprowadzenie wyłącznie sprzedaży biletów wstępu online na targi.
 • W celu ograniczenia liczby osób oczekujących na wejście czy przebywających na terenie targów wprowadzenie wyłącznie sprzedaży biletów wstępu online.
 • Wprowadzenie rejestracji online wystawców, mediów, odwiedzających.
 • Każda osoba przebywająca w przestrzeni wystawienniczej ma obowiązek zasłaniania ust i nosa poprzez noszenie maseczki, o ile będzie to wymagane obowiązującym prawem.
 • Organizator zapewni możliwość zakupu maseczek w przynajmniej jednym punkcie na terenie obiektu targowego.
 • Organizator zapewni odpowiednią ilość pojemników z preparatem dezynfekującym przy wszystkich wejściach, w toaletach i innych ogólnodostępnych przestrzeniach.
 • Zrezygnowanie z roznoszenia ulotek i takich działań na terenie obiektów wystawienniczych, które mogłyby sprzyjać tworzeniu się skupisk ludzi.

STREFY WEJŚCIA I WJAZDU

 • Prowadzenie rejestracji wszystkich uczestników targów, w celu pozyskania danych osób przebywających na targach. Formularz rejestracji będzie zawierał deklarację epidemiologiczną – o nieprzebywaniu na kwarantannie lub w izolacji.
 • Wpuszczanie na targi wyłącznie osób uprawnionych i posiadających dokumenty wstępu tj. zgłoszeni wystawcy, zarejestrowani zwiedzający, pracownicy obsługi i służby serwisowe.
 • Wyznaczenie odrębnych dróg komunikacji dla uczestników wydarzenia – jednej dla gości wchodzących na teren targów, drugiej dla wychodzących, w celu zminimalizowania bliskiego kontaktu między nimi.
 • Zapewnienie bezpiecznej przestrzeni dla gości oczekujących na wejście na teren targów, wydzielenie stref kolejki do wejścia poprzez linie i naklejki wskazujące kierunki, tak, aby odległość pomiędzy osobami wynosiła minimum 1,5 m.
 • Wprowadzenie bezdotykowej formy weryfikacji dokumentów wstępu w strefach wejścia i wjazdu.
 • Stosowanie systemu liczenia osób, co umożliwi weryfikację liczby osób przebywających na terenie targów oraz pozwoli na blokadę wejścia, w przypadku przekroczenia dozwolonej liczby osób.
 • Weryfikowanie w strefach wejścia, czy wchodzący mają na twarzy maseczkę i założone rękawiczki, jeśli będzie to nadal wymagane obowiązującymi przepisami prawa.
 • Dokonywanie bezdotykowego pomiaru temperatury ciała w strefie wejścia, o ile będzie to zalecane przez GIS.
 • Przygotowanie zamkniętych, odizolowanych i odpowiednio dezynfekowanych pomieszczeń dla osób z objawami infekcji. Zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia pracownikom medycznym pracującym w tym pomieszczeniu.

PUNKTY OBSŁUGI KLIENTA (recepcje, biura targów)

 • Punkty obsługi na targach będzie odpowiednio przygotowany zgodnie z zasadami bezpieczeństwa przy zachowaniu bezpiecznej odległości 1,5 m.
 • Do pracy będą dopuszczeni jedynie pracownicy po przeprowadzonej kontroli temperatury ciała, za ich zgodą oraz wyposażeni w maseczki oraz rękawiczki, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa lub zaleceniami GIS.
 • Organizator przygotuje bezpieczna strefę kolejki do puntu obsługi, w której oczekujący będą oddaleni od siebie o minimum 1,5 metry.
 • Dezynfekowanie powierzchni lady recepcyjnej w punkcie obsługi nie rzadziej niż co godzinę.
 • Zastosowanie rozliczeń bezgotówkowych, zabezpieczenie folią terminali płatniczych oraz ich dezynfekowanie nie rzadziej niż co godzinę.

STOISKA WYSTAWIENNICZE I STREFY DLA GOŚCI

 • Organizator dostosuje liczbę dostępnych miejsc siedzących na terenach targowych poprzez wprowadzenie specjalnych rozwiązań umożliwiających zachowanie odległości przynajmniej 1,5 metrów zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa.
 • Organizator zobowiązuje Wystawców do zapewnienia na swoich stoiskach stosownych środków ochrony osobistej dla personelu oraz środków dezynfekujących oraz wyda specjalne zalecenia wystawcom, aby w miarę możliwości materiały dla gości targowych były dostępne tylko w wersji online (np. na ekranach, pliki przekazywane online).

PRZESTRZENIE GASTRONOMICZNE

 • Organizator zapewnia, że przestrzeń gastronomiczna będzie przygotowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa w tego typu obiektach. Przestrzeń dla gości oczekujących na wejście do przestrzeni gastronomicznych z zachowaniem bezpiecznych odstępów minimum 1,5 metry.

HIGIENIA OTOCZENIA I ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

 • Serwis sprzątający otrzyma szczegółowy plan zachowania higieny oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa w miejscach przebywania gości np. w recepcji, w toaletach, przed przestrzeniami gastronomicznymi itp., zostanie przeszkolony w zakresie zasad reżimu sanitarnego i bezpieczeństwa podczas przebywania uczestników na terenach targowych.
 • Regularne, nie rzadziej niż co godzinę, czyszczenie i dezynfekcja często dotykanych elementów infrastruktury: klamki, poręcze, balustrady, blaty z użyciem środków dezynfekujących.
 • Regularne wentylowanie pomieszczeń i przestrzeni, w jakich przebywają uczestnicy.
 • Wyposażenie wszystkich toalet w płynne mydło, środek do dezynfekcji rąk i jednorazowe ręczniki papierowe oraz instrukcje właściwego mycia i dezynfekcji rąk. Regularna kontrola stanu asortymentu w toaletach oraz stanu toalet i wprowadzenie kart kontrolnych, z częstotliwością serwisu co godzinę.

KOMUNIKACJA Z GOŚĆMI

 • Organizator będzie prowadził akcje informacyjną dotyczącą zasad bezpieczeństwa obowiązujących uczestników wydarzenia na terenach targowych. Informacje o zasadach bezpieczeństwa oraz materiały edukacyjne zostaną umieszczone w widocznych miejscach na terenie targowym.
 • W czasie trwania targów zostanie uruchomiony alarmowy numeru telefonu, oznakowanie w widocznych miejscach informacji o tym numerze i zasadach korzystania.
Newsletter
Powiadomimy Cię o wszelkich nowościach związanych z WOW Fashion